Promocje
Lakier hybrydowy 036 Yokubo
Lakier hybrydowy 036 Yokubo
47,00 zł 35,00 zł
szt.
Top satynowy matujący 5 g MollyLac
Top satynowy matujący 5 g MollyLac
19,90 zł 15,00 zł
szt.
Pazłotko nr 7
Pazłotko nr 7
3,90 zł 3,00 zł
szt.
Top Silver Jack 10 ml MollyLac
Top Silver Jack 10 ml MollyLac
29,90 zł 21,99 zł
szt.
Żel budujący Mousse Rose Princess Nailu 50g
Żel budujący Mousse Rose Princess Nailu 50g
89,00 zł 69,00 zł
szt.
Płatki opalizujące Galaxy Flakes 5
Płatki opalizujące Galaxy Flakes 5
14,90 zł 9,90 zł
szt.
Baza kauczukowa Rose de Mai MollyLac 10g
Baza kauczukowa Rose de Mai MollyLac 10g
34,90 zł 27,90 zł
szt.
Pyłek do paznokci GlowOn Olivia
Pyłek do paznokci GlowOn Olivia
9,90 zł 7,90 zł
szt.
Cyrkonie ala swarovski Crystal SS6 50szt
Cyrkonie ala swarovski Crystal SS6 50szt
3,50 zł 3,00 zł
szt.
Regulamin konkursu

 

REGULAMIN:
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu  "KONKURS WALENTYNKOWY " zwanym dalej jako “Konkurs”.
 
2. Organizatorem Konkursu jest Paweł Kłósek, Przemyśl ul. Grunwaldzka 21, zwanym dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród dla laureatów Konkursu jest Paweł Kłósek. 
 
4. Konkurs będzie opublikowany na profilu Instagram @sklep_katarzyny, a warunkiem uczestnictwa jest opisanie w komentarzu pod postem, swoich najlepszych lub najgorszych Walentynek.
 
5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
 
§2 Czas trwania Konkursu
 
1. Konkurs odbywa się w terminie od 14.02.2023 r. do 19.02.2023 r.
 
2. Wyniki zostaną ogłoszone w dn. 22.02.2023 r. o godz. 21:00 na instastory @sklep_katarzyny.
 
§3 Uczestnictwo w Konkursie
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto w serwisie Instagram.
 
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
3. Uczestnik może z jednego Profilu w Serwisie Instagram wstawić maksymalnie 2 komentarze do udziału w Konkursie.
 
4. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 
§4 Zasady uczestnictwa.
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 
• Opisać swoje najlepsze lub najgorsze Walentynki.
 
2. Uczestnik przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawda autorskie do publikowanej historii. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za poniesione przez Organizatora i Fundatora szkody. W przypadku sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 
3. Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego publikowanych treści pod postami marki przez Organizatora i Fundatora na wszystkich znanych polach eksploatacji.
 
§5 Wyłonienie zwycięzcy i nagrody
 
1. Jury wyłoni 1 Laureata Konkursu, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność zastosowania tematyki. 
 
2. W skład Jury wejdą osoby wybrane przez Organizatora.
 
3. Nagrodami są zestawy produktów ufundowanych przez Paweł Kłósek. 
 
4. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywców nagród wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 
5. Wyniki będą ogłoszone na Instastory profilu @sklep_katarzyny.
 
6. Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Konkursie w terminie określonym w § 2 Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych po upływie terminu trwania Konkursu.
 
§6 Odbiór nagrody
 
1. Laureat w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników powinien  zgłosić się w wiadomości prywatnej na @sklep_katarzyny, podając imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu. 
 
2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 
3. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie.
 
4. W celu wysyłki nagrody Laureat zobowiązany jest podać imię, nazwisko, pełny adres oraz nr telefonu.
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w wiadomości, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
 
7. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora pod adresy wskazane przez zwycięzców w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 14 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§7 Reklamacje
 
1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty publikacji listy zwycięzców.
 
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 
§8 Dane osobowe
 
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.)
 
2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania jak również do ich usunięcia.
 
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
 
4. Dane osobowe podane dobrowolnie przez uczestników Konkursu nie zostaną przekazane w jakiejkolwiek formie platformie Instagram.
 
§9 Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 
2. Organizator i Fundator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora lub w Serwisie.
 
3. Konkurs jest finansowany ze środków Fundatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl